ประโยคในภาษาไทย

TON94P21

ประโยคในภาษาไทย

📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและส่วนประกอบของประโยค / ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย / การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ / หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NET

วิชาสามัญ

– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

 

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) ความหมายและส่วนประกอบของประโยค

๒) ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย

๓) การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ

๓.๑) จำแนกตามโครงสร้าง

๓.๑.๑) ประโยคสามัญ (ประโยคพื้นฐาน)

๓.๑.๒) ประโยคซ้อน

๓.๑.๓) ประโยครวม

๓.๒) จำแนกตามเจตนาของผู้ส่งสาร

๓.๒.๑) ประโยคเจตนาแจ้งให้ทราบ

๓.๒.๒) ประโยคเจตนาถามให้ตอบ

๓.๒.๓) ประโยคเจตนาบอกให้ทำ

๓.๓) จำแนกตามคำขึ้นต้นของประโยคว่าทำหน้าที่ใด

๓.๓.๑) ประโยคประธาน

๓.๓.๒) ประโยคกรรม

๓.๓.๓) ประโยคกริยา

๔) หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค

๔.๑) การเชื่อม

๔.๒) การซ้ำ

๔.๓) การละ

๔.๔) การแทน

__________
รหัสวิชา = TON94P21
— ชั่วโมงเรียน = 7:50 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 9:30 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿700.00