Course Tag: ชีววิทยา สอบเข้ามหาวิทยาลัย แบบแยกบท

LWC94E11
฿2,600.00

พื้นฐานทางชีววิทยา

ULTIMATE BIOLOGY – พื้นฐานทางชีววิทยา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ชีววิทยา BOOK 1 (ULTIMATE) __________ รหัสวิชา…
0
LWC94E12
฿2,600.00

การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์

การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ เนื้อเยื้อในร่างกาย ระบบย่อยอาหาร การสลายสารอาหารในเซลล์ ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ชีววิทยา BOOK 2 (ULTIMATE) __________ รหัสวิชา = LWC94E12 — ชั่วโมงเรียน…
0
LWC94E13
฿2,700.00

การประสานงานในร่างกายสัตว์

การประสานงานในร่างกายสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ชีววิทยา BOOK 3 (ULTIMATE) __________ รหัสวิชา = LWC94E13 — ชั่วโมงเรียน…
0
LWC94E14
฿2,400.00

พืช

พืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ชีววิทยา BOOK 4 (ULTIMATE) __________ รหัสวิชา = LWC94E14 — ชั่วโมงเรียน = 26:30…
0
฿2,900.00

พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง DNA ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ชีววิทยา BOOK 5 (ULTIMATE) __________ รหัสวิชา =…
0
฿1,100.00

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ชีววิทยา วิชาสามัญ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ชีววิทยา BOOK 6 (ULTIMATE) __________ รหัสวิชา = LWC94E16 — ชั่วโมงเรียน = 10:00…
0