Course Category: ทดลองเรียน

Showing 1-26 of 26 results
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.1

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.1 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.1 – ระบบจำนวนเต็ม สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย / การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.2

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.2 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.2 – เลขยกกำลัง สอนโดย พี่กอล์ฟ – อ.ชวลิต กุลกีรติการ 📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.3

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.3 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.3 – การแยกตัวประกอบพหุนาม สอนโดย พี่ช้าง – อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ 📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย…
0
ทดลองเรียนฟรี ม.4 เทอม 1
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.4 – เซต สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) , ตรรกศาสตร์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) , จำนวนจริง สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.4 – กลุ่มกลศาสตร์ A และการเคลื่อนที่แนวตรง สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร…
0
ทดลองเรียนฟรี ม.4 เทอม 2
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 2

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 เทอม 2 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.4 – ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย 📌 ฟิสิกส์ ม.4 – สมดุลกล สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.4 – โครโมโซม…
0
ม.5 เทอม 1
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 1

คอร์สสำหรับน้อง ม.5 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรเนื้อหาค้นคว้าแนวโจทย์จากสนามต่างๆ จนตกผลึกเป็นเทคนิคพิเศษมากมาย ที่จะนำมาถ่ายทอดให้น้องได้อย่างอย่างครบถ้วน เข้มข้น และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ทั้งหมด และพร้อมแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้จริง ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.5 – เมทริกซ์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์) เวกเตอร์ สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.5 – คลื่น สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.5…
0
ทดลองเรียนฟรี ม.5 เทอม 2
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 2

คอร์สสำหรับน้อง ม.5 เทอม 2 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรเนื้อหาค้นคว้าแนวโจทย์จากสนามต่างๆ จนตกผลึกเป็นเทคนิคพิเศษมากมาย ที่จะนำมาถ่ายทอดให้น้องได้อย่างอย่างครบถ้วน เข้มข้น และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ทั้งหมด และพร้อมแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้จริง ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.5 – จำนวนเชิงซ้อน สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์) หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) 📌 ฟิสิกส์ ม.5 – ไฟฟ้าสถิต สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.5 – ระบบย่อยอาหาร สอนโดย…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.6

คอร์สสำหรับน้อง ม.6 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ค้นคว้าโจทย์จากสนามสำคัญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรวบรวมเทคนิคที่ใช้ในการแก้โจทย์สุดหินมาให้น้องได้ฝึกฝน รับรองว่าน้องจะเรียนได้แบบครบ เข้ม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ต่าง ๆ หรือข้อสอบจริงได้ในทุกสนามชัวร์ ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.6 – แคลคูลัส สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) / ลำดับและอนุกรม สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.6 – ไฟฟ้าสถิต สอนโดย พี่ลูกตาล 📌 ชีววิทยา ม.6 – ระบบประสาท สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส ULTIMATE SERIES คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

คอร์สทดลองเรียน สุดยอดคอร์สติวเข้ม ULTIMATE SERIES คอร์สทดลองเรียนนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังมองหาคอร์สติวเข้มเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ง WE ให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริง โดยน้องจะได้เห็นแนวการสอนจริงของคอร์ส ULTIMATE แต่ละวิชา ซึ่งจะเป็นการสอนแบบสรุปเนื้อหา ม.ปลาย ไว้ครบถ้วน ครอบคลุม พร้อมรวบรวมโจทย์จากหลากหลายสนามทั้งในและต่างประเทศให้น้องได้ฝึกฝน  ทดลองแล้วน้องสามารถได้ตัดสินใจเรียนได้มั่นใจ และไม่เสียโอกาสอย่างแน่นอน ประกอบด้วย 3 วิชา 📌 Ultimate Math – จำนวนจริง สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) / เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) / เมทริกซ์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) / ลำดับอนุกรม สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์)…
0
เคมี คอร์สสอบเข้า ม.1
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1 เนื้อหาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถม เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปูเนื้อหาพื้นฐานพร้อมทั้งปรับความรู้ให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมปลายเพื่อเตรียมตัว สอบเข้า  ม.1 โรงเรียนชั้นนำ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในทุกสนามสอบสำคัญ ๆ ระดับประเทศ __________ รหัสวิชา = COT94111 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
คอร์ส เคมีสอบเข้า ม.1
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 2

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 2 ติวเข้มเพิ่มเติมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง เชิงลึก พร้อมทั้งเน้นเทคนิคความรู้เกินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมปลายและมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ของ ม.ต้น เพิ่มเติมเสริมเข้ามาในคอร์สนี้ด้วย เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ประถม อย่างแท้จริงให้สามารถเตรียมตัว สอบเข้า  ม.1 โรงเรียนชั้นนำ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในทุกสนามสอบสำคัญ ๆ ระดับประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด __________ รหัสวิชา = COT94112 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
คอร์ส เคมีสอบเข้า ม.1
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 3

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 3 เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ เพิ่มเติมความรู้ เพื่อใช้ในการสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ ที่เน้นความรู้ที่เกินหลักสูตรขึ้นไป โดยมีการสอนข้อสอบเก่าโครงการกิฟต์ของหลาย ๆ โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ พร้อมจำลองการสอบ 1 ครั้ง โดยมี มีการฝึกทำโจทย์ทั้งแบบง่าย แบบกลาง แบบยาก และโจทย์ห้องพิเศษ พร้อมเฉลยครบทุกข้อ รวมแล้วมากกว่า 500 ข้อ __________ รหัสวิชา = COT94113 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
คอร์สเคมี สอบเข้า ม.1
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 4

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 4 ตะลุยโจทย์ขั้นสูงทั้งแบบง่ายและแบบยาก พร้อมเฉลยละเอียดรวม 1,000 ข้อ ทั้งโจทย์ง่าย โจทย์ยาก ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ ทุกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ก่อนสอบเข้า ม.1 โดยมีการจำลองการสอบ 5 ครั้ง เน้นออกสอบบ่อย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพอัปเดตข้อสอบแข่งขันโรงเรียนดังทั่วประเทศ ข้อสอบ ที่มีหลากหลายแนวเพื่อให้นักเรียนรับมือให้ได้ เมื่อเจอข้อสอบจริง __________ รหัสวิชา = COT94114 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
COT94115
Free

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted ติวเข้มเพิ่มเติมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง เชิงลึก พร้อมทั้งเน้นเทคนิคความรู้เกินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมปลาย พร้อมเก็งข้อสอบที่มีแนวโน้มว่าจะออกสอบ วิเคราะห์โจทย์ที่ออกบ่อยในปีเก่า และแนะนำแนวทางก่อนสอบเข้า ม.1 __________ รหัสวิชา = COT94115 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
คอร์ส เคมี ม.ต้น
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส SCI 3A เคมี ม.ต้น

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส SCI 3A เคมี ม.ต้น สอนโดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) เคมีม.ต้น คอร์สนี้ ครูบิ๊ก เทพเคมี จะทำให้เคมีเป็นเรื่องจิ๊บ ๆ เรียนเคมีไม่ต้องจำเยอะอีกต่อไป ด้วยเทคนิคการสอนสำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน __________ รหัสวิชา = COT94131_1 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
COT94132
Free

ทดลองเรียน : เคมีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทดลองเรียน : เคมีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สรุปเนื้อหาเคมีของ ม.ต้น ทั้งหมดแบบกระชับและพาตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนชั้นนำ ด้วยข้อสอบจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และเก็งแนวข้อสอบให้น้องแบบเน้น ๆ เคลียร์ครบทุกประเด็น __________ รหัสวิชา = COT94132 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
COT94141
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.4 เทอม 1

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.4 เทอม 1 คอร์สเรียนเนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย  โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ที่จะทำให้เคมีของน้อง ม.4 ทุกคนเป็นเรื่องจิ๊บๆ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = COT94141_1 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
COT94142
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.4 เทอม 2

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.4 เทอม 2 คอร์สเรียนเนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย  โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ที่จะทำให้เคมีของน้อง ม.4 ทุกคนเป็นเรื่องจิ๊บๆ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = COT94142 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
COT94151
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.5 เทอม 1

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.5 เทอม 1 คอร์สเรียนเคมี หลักสูตรใหม่ทันสมัย เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จะอัดความรู้ให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีจะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = COT94151_1 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง…
0
COT94152
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.5 เทอม 2

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.5 เทอม 2 คอร์สเรียนเคมี หลักสูตรใหม่ทันสมัย เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จะอัดความรู้ให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีจะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = COT94152 — ชั่วโมงเรียน = 2:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 2:00…
0
COT94161
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.6

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.6 คอร์สเรียนเคมี หลักสูตรใหม่ทันสมัย เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จะอัดความรู้ให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีจะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = COT94161 — ชั่วโมงเรียน = 2:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 2:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน =…
0
ultimate chemistry
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ULTIMATE

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ULTIMATE สุดยอดคอร์สเรียนวิชาเคมีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ เคมีวิชาสามัญ __________ รหัสวิชา = COT94171 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
COT94U81
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สเคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 )

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สเคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 ) เคมีสอบระดับมหาวิทยาลัย เป็นการทบทวนเนื้อหาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง สำหรับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบเก็บเกี่ยวความรู้ไปให้ได้มากที่สุด ให้แน่นที่สุด โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี จะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ __________ รหัสวิชา = COT94U81 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
COT94U82
Free

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สเคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 2 )

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สเคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 2 ) เคมีสอบระดับมหาวิทยาลัย เป็นการทบทวนเนื้อหาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง สำหรับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบเก็บเกี่ยวความรู้ไปให้ได้มากที่สุด ให้แน่นที่สุด โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี จะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ __________ รหัสวิชา = COT94U82 — ชั่วโมงเรียน = 2:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 2:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
EOT94P61
Free

ทดลองเรียน : Grammar Power-up

ทดลองเรียน : Grammar Power-up คอร์ส GRAMMAR POWER-UP ที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้ทดลองเรียนในเนื้อหาและการสอนจริงของพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ทั้งยังพร้อมให้น้อง ๆ ได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน __________ รหัสวิชา = EOT94P61 — ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0
EOT94P62
Free

ทดลองเรียน : READING BOOSTER

ทดลองเรียน : READING BOOSTER คอร์ส READING BOOSTER ที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้ทดลองเรียนในเนื้อหาและการสอนจริงของพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ทั้งยังพร้อมให้น้อง ๆ ได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน __________ รหัสวิชา = EOT94P62 — ชั่วโมงเรียน = 2:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 2:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 15 วัน
0